Skip to content

Category: Blog

Sihanouk Ville: From World’s Best Bays to Mafia Territory?

Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 24 MARCH 2015, TONG SOPRACH កំពង់សោមពីឆ្នេរស្អាតបំផុតក្លាយជាតំបន់ម៉ាហ្វីយ៉ា According to the 2014 annual report of the Ministry of Interior, “the crime rate has increased by 4 percent”. Meanwhile, the number of the police officers, especially the ones in senior positions such as generals, has increased notably. What is the implication of such easy promotions for security and stability in Cambodia,…

1 Comment

Electricity takes part in reducing woman abuses

Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 3 MARCH 2015, TONG SOPRACH ភ្លើងអគ្គិសនីអាចចូលរួមកាត់បន្ថយការរំលោភលើស្ត្រី To celebrate, the upcoming International Women’s Day, the eighth of March, the Cambodian government will reveal data and information about its achievement in combatting woman abuses. It will also illustrate the commitment to helping women gain self-confidence in both national and sub-national levels, enhance the role of women in enterprises and other…

Leave a Comment

សូម្បីកន្លែងចតសាឡង់បូមខ្សាច់ខ្លួួនឯងក៏បាក់ច្រាំងនិងកូនផែដែរ!

WEDNESDAY, 25 FEBRUARY 2015, TONG SOPRACH STAND ALONE PHOTOS ON THE CONSEQUENCE OF SAND DREDGING IN PHNOM PENH កម្មៈ ៗៗ ប្រែមកថាអំពើ អ្នកណាធ្វើអ្នកហ្នឹងទទួលទៅ។ នេះគឺជារូបភាពជាក់ស្តែងដែលជាផលវិបាកដោយសារតែពូកែបូមខ្សាច់ពេក សូម្បីតែកន្លែងចតសាឡង់បូមខ្សាច់ខ្លួនឯងក៏បាក់ច្រាំងនាំរើមកចតក្បែរកន្លែងបាក់កូនផែមួួយនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន KC GECIN និងនៅក្រោយរោងចក្របារី BAT “British American Tobacco (Cambodia) Limited។​ នៅតែថ្ងៃបាក់ស្ពានធំៗទៀតដោយសារតែការបូមខ្សាច់មិនប្រណី មិនរើសទីតាំងនោះ។​ This is a consequence of sand-dradging, the small port was ruined behind “British American Tobacco (Cambodia) Limited near the Monivong bridge of Phnom Penh, Cambodia. ​      

Leave a Comment

Valentine’s Day: Should the line ministries take the blame like in the case of Roka commune case?

Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 10 FEBRUARY 2015, TONG SOPRACH ថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ តើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចត្រូវគេស្តីបន្ទោសដូចករណីឃុំរកា? Due to advertisements on websites, television, and movies, Valentine’s Day, which originated in the West, has had influenced the world, causing many countries to unconsciously adopt this custom. However, some countries, such as India, have been protesting against it. This is because the inappropriate interpretation of the meaning of that…

Leave a Comment

POLITICS: Youths on Democracy

Future leaders of Cambodia give their perspectives on politics Take a look Cambodia 2013! SATURDAY, FEBRUARY 8, 2014 By Rin Sokreth and Koeut Chantrea DMC Dpartment of Media and Communication Some of Cambodian youths feel pessimistic about what is going on with Cambodia’s democratic process. Yet, it is the young generation of voters who will shape the future of democratic development in the country. According to research conducted…

Leave a Comment

The Gender budget at the sub-national should be increased much more

ថវិកាយេនឌ័រ គួរបែងចែកទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានច្រើន Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 25 NOVEMBER 2014, TONG SOPRACH Today, the 16-day campaign to eliminate violence against women, which takes place annually from 25 November to 10 December, commenced. Cambodia has been showing its strong commitment to address the issue through the participation of the Ministry of Women’s Affairs and the civil society, who deal with human rights. There are…

1 Comment

BEIJING+20 IN THE EYES OF THE MEDIA

The Asian and the Pacific Conference on Gender Equality and Women’s Empowerment: Beijing+20 Review in Bangkok, 17-20 Nov. 2014 THURSDAY, 20 NOVEMBER 2014 NEWSLATTER, ISSUE 5, Veronika Stepkova, UN Women/Cambodia www.asiapacific.unwomen.org “Human rights are equally valid for everybody and it is all that Beijing+20 should be about,” says Soprach Tong, The Phnom Penh Post columnist who reported on some of the most sensitive issues such as gang rape…

Leave a Comment

It’s time to reveal the actual current national budget expenditure !

Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 18 NOVEMBER 2014, TONG SOPRACH ដល់ពេលត្រូវលាតត្រដាងខ្ទង់ចំណាយថវិកាជាតិជាក់ស្តែងហើយ ! Considering the adoption of the annual national budget expenditure, how many members of the parliaments clearly understand the technical terms regarding the basics of the income and the budget expenditure plan? Do they just imitate the other members when they raise their hands as the sign of consent/approval while they do…

1 Comment

To What Extent Can Cambodia Prevent Sexual Violence?

Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 10 JUNE 2014, TONG SOPRACH តើ​កម្ពុជា​អាច​ទប់​ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​ផ្លូវ​ភេទ​ដល់​កម្រិត​ណា? This morning in London, United Kingdom, representatives from 100 countries around the world participated in a Global Summit to End Sexual Violence in Conflict. The objectives of the meeting are to discover internationally accepted solutions and mechanisms to prevent sexual abuse taking place when war breaks out. In Cambodia, a country whose…

Leave a Comment

Comments on how Cambodia’s legislation can be improved and made more transparent

Unofficial Translation from The Phnom Penh Post’s Khmer edition TUESDAY, 27 MAY 2014, TONG SOPRACH ការ​ផ្តល់​យោបល់​លើ​សេចក្តី​ព្រៀង​ច្បាប់​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​ច្បាប់​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ Freedom of speech in Cambodia seem to be deteriorating while the tendencies of opposition and criticism to the government has increasingly emerged among people, ranging from the parliament member of opposition parties to the ordinary citizen, especially those who have suffered from the injustice, exploitation and oppression. These problems are the results…

Leave a Comment