សូម្បីកន្លែងចតសាឡង់បូមខ្សាច់ខ្លួួនឯងក៏បាក់ច្រាំងនិងកូនផែដែរ!

WEDNESDAY, 25 FEBRUARY 2015,
TONG SOPRACH

STAND ALONE PHOTOS ON THE CONSEQUENCE OF SAND DREDGING IN PHNOM PENH

កម្មៈ ៗៗ ប្រែមកថាអំពើ អ្នកណាធ្វើអ្នកហ្នឹងទទួលទៅ។ នេះគឺជារូបភាពជាក់ស្តែងដែលជាផលវិបាកដោយសារតែពូកែបូមខ្សាច់ពេក សូម្បីតែកន្លែងចតសាឡង់បូមខ្សាច់ខ្លួនឯងក៏បាក់ច្រាំងនាំរើមកចតក្បែរកន្លែងបាក់កូនផែមួួយនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន KC GECIN និងនៅក្រោយរោងចក្របារី BAT “British American Tobacco (Cambodia) Limited។​ នៅតែថ្ងៃបាក់ស្ពានធំៗទៀតដោយសារតែការបូមខ្សាច់មិនប្រណី មិនរើសទីតាំងនោះ។​

This is a consequence of sand-dradging, the small port was ruined behind “British American Tobacco (Cambodia) Limited near the Monivong bridge of Phnom Penh, Cambodia. ​

រូបភាពនេះ មើលពីលើស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស ឃើញទីតាំងបាក់កូនផែ។ រូបថត តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពនេះ មើលពីលើស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស ឃើញទីតាំងបាក់កូនផែ។ រូបថត តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពមើលបាក់ច្រាំង និងផែមើលពីត្រើយខាងកើតស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស។ រូបភាព តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពមើលបាក់ច្រាំង និងផែមើលពីត្រើយខាងកើតស្ពានព្រះមុន្នីវង្ស។ រូបភាព តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពទូទៅមើលពីកន្លែងបាក់ច្រាំង និងកូនផែ និងកន្លែងសាឡង់បូមខ្សាច់ចត ពីត្រើយខាងកើត។ រូបថត តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពទូទៅមើលពីកន្លែងបាក់ច្រាំង និងកូនផែ និងកន្លែងសាឡង់បូមខ្សាច់ចត ពីត្រើយខាងកើត។ រូបថត តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពសាឡង់ចតនៅក្បែរច្រាំងបាក់ និងផែកំពុងបាក់នៅត្រើយខាងលិច។ រូបភាព តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពសាឡង់ចតនៅក្បែរច្រាំងបាក់ និងផែកំពុងបាក់នៅត្រើយខាងលិច។ រូបភាព តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពសាឡង់ចតនៅត្រើយខាងលិច។ រូបភាព តុង សុប្រាជ្ញ

រូបភាពសាឡង់ចតនៅត្រើយខាងលិច។ រូបភាព តុង សុប្រាជ្ញ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *